You are currently viewing Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje javnih potreba u kulturi Republike Srpske za 2021. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2021. godini.

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske, raspisano je deset pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti koji se odnose na filmske festivale, na pozorišnu umjetnost, književne manifestacije, izdavačku djealtnost, muzičku i muzičko-scensku umjetnost, vizuelnu i multimedijalnu umjetnost, kulturno nasljeđe i kulturno-umjetnički amaterizam, te na kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Republike Srpske.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 80 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno te odredbi o načinu bodovanja projekata, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske – Javni konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture 2021).

Javni konkursi su objavljeni 7. jula 2021. godine, u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i ostaju otvoreni 30 dana.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture

Оставите одговор